Đề tài: Cửa hàng online
 
Khái quát hệ thống: Thiết kế website chuyên dụng chuyên bán các sản phẩm thiết bị điện tử, công nghệ của các cửa hàng có nhu cầu kinh doanh online nhưng không muốn sở hữu một website riêng
Các thành phần chính trong hệ thống:
Sản phẩm, Bài viết
Phân quyền Khách hàng gồm: khách hàng( Khách hàng đầu cuối), cộng tác( các cửa hàng có sản phẩm muốn bán), admin( quản lý hệ thống)
Yêu cầu ở mức Khách hàng:
Chức năng: 
+ Gạch chân danh từ và cụm danh từ
  Đăng ký tài khoản phục vụ cho khách hàng lưu lại mã tài khoản, tên tài khoản, mật khẩu, tên Khách hàng, giới tính, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, email.
  Khách hàng Đăng nhập vào hệ thống bằng cách nhập tên tài khoản và mật khẩu vào form đăng nhập.
  Nâng cấp tài khoản  thành cộng tác thông qua việc cập nhật gồm tên cửa hàng, địa chỉ thực tế, SĐT, mô tả cửa hàng.
  Thêm sản phẩm với các thông tin bao gồm: mã, tên, số lượng, ảnh,giá, Mã giảm giá được đảm nhiệm bởi các cộng tác
  Thêm sản phẩm vào giỏ hàng  gồm  số lượng  và Mã SP
  Tự động tính Tổng giá cho các sản phẩm được lựa chọn trong giỏ hàng theo số lượng
  Lưu hóa đơn của khách hàng mỗi lần mua bao gồm Mã hóa đơn, ngày mua, mã khách hàng, tổng giá, trạng thái. Trong mỗi hóa đơn lại phân ra các hóa đơn chi tiết hơn lưu lại mã sản phẩm, Mã hóa đơn, số lượng, mã giảm giá, giá SP. 
 
  Tự động hiển thị hóa đơn cho từng khách hàng  
  Tìm kiếm theo các thuộc tính sản phẩm
  Cho phép khách hàng bình luận cho sản phẩm đã mua gồm thông tin nội dung bình luận
  Lưu lại bình luận của khách hàng gồm Mã SP, Mã KH, Nội dung, Thời gian
  Phản hồi của Khách hàng đến admin
  Phê duyệt yêu cầu thêm mới sản phẩm được đảm nhiệm bởi admin.
  Thống kê cửa hàng
Phi chức năng:
Ràng buộc về tính chính xác: Các chức năng phải thao tác  theo đúng yêu cầu đặt ra, Các thông tin phải đầy đủ và đúng.
Ràng buộc dễ sử dụng: Giao diện bắt mắt, dễ sử dụng, phù hợp với đại đa số Khách hàng
Ràng buộc thời gian: Hệ thống hoạt động với hiệu suất tốt, phản hồi của hệ thống phải nhanh ( xét chi tiết thì cho số liệu cụ thể).
Sử dụng công nghệ Web API
Ràng buộc tin cậy: Ít lỗi ( chi tiết ví dụ trong 1000 giao dịch chỉ có 1-2 giao dịch lỗi)
Ràng buộc bảo mật: Bảo mật thông tin khách hàng( chi tiết : ai được biết ai ko đc biết, hình phạt khi để lộ) 
Ràng buộc bên ngoài: Thông tin sản phẩm phải đầy đủ, có nguồn gốc rõ ràng, sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý, kinh doanh hợp pháp
Ràng buộc đạo đức: ko sử dụng thông tin khách hàng để chuộc lợi
Lĩnh vực áp dụng:
Kinh doanh online
 
+ Bảng danh sách danh từ
Tài khoản Khách hàng Sản phẩm Sản phẩm Tổng giá
Khách hàng Hệ thống Mã Giỏ hàng Sản phẩm
Mã tài khoản Tên tài khoản Tên Số lượng Giỏ hàng
Tên tài khoản Mật khẩu Số lượng Mã sản phẩm Số lượng
Mật khẩu Form ĐN Ảnh
Tên KH Tài khoản Giá
Giới tính Cộng tác Mã giảm giá
Địa chỉ Tên cửa hàng Cộng tác
Ngày sinh Địa chỉ thực tế
Số điện thoại SĐT
Email Mô tả cửa hàng
 
 
Hóa đơn Hóa đơn Bình Luận Khách hàng Doanh thu CH
Khách hàng Khách hàng Mã SP Admin
Mã HD Sản Phẩm Mã KH Sản Phẩm
Ngày mua Khách hàng Nội Dung Admin
Mã KH Sản Phẩm Thời gian
Tổng giá Nội dung bl
Trạng thái hd
Hóa đơn
Chi tết hd
Mã SP
Mã HD
Số lượng
Mã GG,
Giá SP
 
 
 
 
+ Xóa bỏ các danh từ trùng lặp
Tài khoản Khách hàng Sản phẩm Sản phẩm Tổng giá
Khách hàng Hệ thống Mã Giỏ hàng Sản phẩm
Mã tài khoản Tên tài khoản Tên Số lượng Giỏ hàng
Tên tài khoản Mật khẩu Số lượng Mã sản phẩm Số lượng
Mật khẩu Form ĐN Ảnh
Tên KH Tài khoản Giá
Giới tính Cộng tác Mã giảm giá
Địa chỉ Tên cửa hàng Cộng tác
Ngày sinh Địa chỉ thực tế
Số điện thoại SĐT
Email Mô tả cửa hàng
 
 
Hóa đơn Hóa đơn Bình Luận Khách hàng Doanh thu CH
Khách hàng Khách hàng Mã SP Admin
Mã HD Sản Phẩm Mã KH Sản Phẩm
Ngày mua Khách hàng Nội Dung Admin
Mã KH Sản Phẩm Thời gian
Tổng giá Nội dung bl
Trạng thái hd
Hóa đơn
Chi tết hd
Mã SP
Mã HD
Số lượng
Mã GG,
Giá SP
 
 
 
 
Xóa bỏ các danh từ thuộc tính
Tài khoản Khách hàng Sản phẩm Sản phẩm Tổng giá
Khách hàng Hệ thống Mã Giỏ hàng Sản phẩm
Mã tài khoản Tên tài khoản Tên Số lượng Giỏ hàng
Tên tài khoản Mật khẩu Số lượng Mã sản phẩm Số lượng
Mật khẩu Form ĐN Ảnh
Tên KH Tài khoản Giá
Giới tính Cộng tác Mã giảm giá
Địa chỉ Tên cửa hàng Cộng tác
Ngày sinh Địa chỉ thực tế
Số điện thoại SĐT
Email Mô tả cửa hàng
 
 
Hóa đơn Hóa đơn Bình Luận Khách hàng Doanh thu CH
Khách hàng Khách hàng Mã SP Admin
Mã HD Sản Phẩm Mã KH Sản Phẩm
Ngày mua Khách hàng Nội Dung Admin
Mã KH Sản Phẩm Thời gian
Tổng giá Nội dung bl
Trạng thái hd
Hóa đơn
Chi tết hd
Mã SP
Mã HD
Số lượng
Mã GG,
Giá SP
 
 
 
Đề tài: Cửa hàng online
 
Khái quát hệ thống: Thiết kế website chuyên dụng chuyên bán các sản phẩm thiết bị điện tử, công nghệ của các cửa hàng có nhu cầu kinh doanh online nhưng không muốn sở hữu một website riêng
Các thành phần chính trong hệ thống:
Sản phẩm, Bài viết
Phân quyền Khách hàng gồm: khách hàng( Khách hàng đầu cuối), cộng tác( các cửa hàng có sản phẩm muốn bán), admin( quản lý hệ thống)
Yêu cầu ở mức Khách hàng:
Chức năng: 
+ Gạch chân danh từ và cụm danh từ
  Đăng ký tài khoản phục vụ cho khách hàng lưu lại mã tài khoản, tên tài khoản, mật khẩu, tên Khách hàng, giới tính, địa chỉ, ngày sinh, số điện thoại, email.
  Khách hàng Đăng nhập vào hệ thống bằng cách nhập tên tài khoản và mật khẩu vào form đăng nhập.
  Nâng cấp tài khoản  thành cộng tác thông qua việc cập nhật gồm tên cửa hàng, địa chỉ thực tế, SĐT, mô tả cửa hàng.
  Thêm sản phẩm với các thông tin bao gồm: mã, tên, số lượng, ảnh,giá, Mã giảm giá được đảm nhiệm bởi các cộng tác
  Thêm sản phẩm vào giỏ hàng  gồm  số lượng  và Mã SP
  Tự động tính Tổng giá cho các sản phẩm được lựa chọn trong giỏ hàng theo số lượng
  Lưu hóa đơn của khách hàng mỗi lần mua bao gồm Mã hóa đơn, ngày mua, mã khách hàng, tổng giá, trạng thái. Trong mỗi hóa đơn lại phân ra các hóa đơn chi tiết hơn lưu lại mã sản phẩm, Mã hóa đơn, số lượng, mã giảm giá, giá SP. 
 
  Tự động hiển thị hóa đơn cho từng khách hàng  
  Tìm kiếm theo các thuộc tính sản phẩm
  Cho phép khách hàng bình luận cho sản phẩm đã mua gồm thông tin nội dung bình luận
  Lưu lại bình luận của khách hàng gồm Mã SP, Mã KH, Nội dung, Thời gian
  Phản hồi của Khách hàng đến admin
  Phê duyệt yêu cầu thêm mới sản phẩm được đảm nhiệm bởi admin.
  Thống kê cửa hàng
Phi chức năng:
Ràng buộc về tính chính xác: Các chức năng phải thao tác  theo đúng yêu cầu đặt ra, Các thông tin phải đầy đủ và đúng.
Ràng buộc dễ sử dụng: Giao diện bắt mắt, dễ sử dụng, phù hợp với đại đa số Khách hàng
Ràng buộc thời gian: Hệ thống hoạt động với hiệu suất tốt, phản hồi của hệ thống phải nhanh ( xét chi tiết thì cho số liệu cụ thể).
Sử dụng công nghệ Web API
Ràng buộc tin cậy: Ít lỗi ( chi tiết ví dụ trong 1000 giao dịch chỉ có 1-2 giao dịch lỗi)
Ràng buộc bảo mật: Bảo mật thông tin khách hàng( chi tiết : ai được biết ai ko đc biết, hình phạt khi để lộ) 
Ràng buộc bên ngoài: Thông tin sản phẩm phải đầy đủ, có nguồn gốc rõ ràng, sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý, kinh doanh hợp pháp
Ràng buộc đạo đức: ko sử dụng thông tin khách hàng để chuộc lợi
Lĩnh vực áp dụng:
Kinh doanh online
 
+ Bảng danh sách danh từ
Tài khoản Khách hàng Sản phẩm Sản phẩm Tổng giá
Khách hàng Hệ thống Mã Giỏ hàng Sản phẩm
Mã tài khoản Tên tài khoản Tên Số lượng Giỏ hàng
Tên tài khoản Mật khẩu Số lượng Mã sản phẩm Số lượng
Mật khẩu Form ĐN Ảnh
Tên KH Tài khoản Giá
Giới tính Cộng tác Mã giảm giá
Địa chỉ Tên cửa hàng Cộng tác
Ngày sinh Địa chỉ thực tế
Số điện thoại SĐT
Email Mô tả cửa hàng
 
 
Hóa đơn Hóa đơn Bình Luận Khách hàng Doanh thu CH
Khách hàng Khách hàng Mã SP Admin
Mã HD Sản Phẩm Mã KH Sản Phẩm
Ngày mua Khách hàng Nội Dung Admin
Mã KH Sản Phẩm Thời gian
Tổng giá Nội dung bl
Trạng thái hd
Hóa đơn
Chi tết hd
Mã SP
Mã HD
Số lượng
Mã GG,
Giá SP
 
 
 
 
+ Xóa bỏ các danh từ trùng lặp
Tài khoản Khách hàng Sản phẩm Sản phẩm Tổng giá
Khách hàng Hệ thống Mã Giỏ hàng Sản phẩm
Mã tài khoản Tên tài khoản Tên Số lượng Giỏ hàng
Tên tài khoản Mật khẩu Số lượng Mã sản phẩm Số lượng
Mật khẩu Form ĐN Ảnh
Tên KH Tài khoản Giá
Giới tính Cộng tác Mã giảm giá
Địa chỉ Tên cửa hàng Cộng tác
Ngày sinh Địa chỉ thực tế
Số điện thoại SĐT
Email Mô tả cửa hàng
 
 
Hóa đơn Hóa đơn Bình Luận Khách hàng Doanh thu CH
Khách hàng Khách hàng Mã SP Admin
Mã HD Sản Phẩm Mã KH Sản Phẩm
Ngày mua Khách hàng Nội Dung Admin
Mã KH Sản Phẩm Thời gian
Tổng giá Nội dung bl
Trạng thái hd
Hóa đơn
Chi tết hd
Mã SP
Mã HD
Số lượng
Mã GG,
Giá SP
 
 
 
 
Xóa bỏ các danh từ thuộc tính
Tài khoản Khách hàng Sản phẩm Sản phẩm Tổng giá
Khách hàng Hệ thống Mã Giỏ hàng Sản phẩm
Mã tài khoản Tên tài khoản Tên Số lượng Giỏ hàng
Tên tài khoản Mật khẩu Số lượng Mã sản phẩm Số lượng
Mật khẩu Form ĐN Ảnh
Tên KH Tài khoản Giá
Giới tính Cộng tác Mã giảm giá
Địa chỉ Tên cửa hàng Cộng tác
Ngày sinh Địa chỉ thực tế
Số điện thoại SĐT
Email Mô tả cửa hàng
 
 
Hóa đơn Hóa đơn Bình Luận Khách hàng Doanh thu CH
Khách hàng Khách hàng Mã SP Admin
Mã HD Sản Phẩm Mã KH Sản Phẩm
Ngày mua Khách hàng Nội Dung Admin
Mã KH Sản Phẩm Thời gian
Tổng giá Nội dung bl
Trạng thái hd
Hóa đơn
Chi tết hd
Mã SP
Mã HD
Số lượng
Mã GG,
Giá SP
 
 
 

Bài viết test

Tour ID: F5T - 62

1,235,678 đ

1,235,678 đ

Đặt phòng ngay

(*) Vui lòng kết nối máy in